Home >> Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Amateurgoals.com is een handelsnaam van VeVa International te Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer: 66545854

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website amateurgoals.com, een op de Nederlandse / Nederlandstalige markt gerichte amateurvoetbal video’s en database website. Door een video te uploaden registreren, accepteert u deze algemene voorwaarden en amateurgoals.com gaat er vanuit dat u deze voorwaarden goed doorleest voor u hiermee akkoord gaat. Zonder acceptatie van de voorwaarden is het uploaden van een video en/of het meedoen aan winacties niet mogelijk.

  1. Algemeen

1.1 Door het accepteren van de algemene voorwaarden voor het uploaden van een video geeft iedere gebruiker aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Iedere gebruiker zal dan ook gebruik maken van de diensten van amateurgoals.com in overeenstemming met deze voorwaarden en het toepasselijk recht. Lees voor je akkoord gaat deze voorwaarden goed door.

1.2 Bij het uploaden van een video is het opgeven van uw email adres en naam verplicht.

1.3 Het is voor amateurgoals.com onmogelijk om te controleren of de ingevulde gegevens van de gebruikers ook daadwerkelijk de persoon zijn die zij beweren te zijn. Amateurgoals.com is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste gegevens die gebruikers bij het uploaden , of in hun contact met andere leden opgeven.

1.4 Door mee te doen met de winactie gaat u akkoord met de “prijsvraag/winactie algemene voorwaarden” welke apart zijn opgesteld.

  1. Gedragsregels

2.1 U zult amateurgoals.com niet gebruiken, doen of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, met enige wettelijke bepaling, met de openbare orde en/of goede zeden of met enige in het maatschappelijk verkeer geldende normen en/of waarden.

2.2 Hieronder verstaan wij onder andere (dit is een niet-limitatieve lijst): – het inbreuk plegen op rechten van andere, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten en merkenrechten; – diefstal; – onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van (onder andere) geheime en vertrouwelijke informatie, of van informatie waarvan u redelijkerwijze kan verwachten dat deze geheim en/of vertrouwelijk is; – teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal, dat voor anderen aanstootgevend of kwetsend kan zijn (zoals bijvoorbeeld racistische uitlatingen en/of pornografisch beeldmateriaal); – computervredebreuk; – het verspreiden van virussen of daarmee vergelijkbare software en/of het op andere manier beschadigen of onbruikbaar maken van systemen en/of software van amateurgoals.com , haar gebruikers en/of anderen.

2.3 Als u merkt of vermoedt dat een andere gebruiker of gebruikers zich onrechtmatig toegang hebben verschaft tot amateurgoals.com of dat een andere gebruiker of gebruikers gebruik maken van uw persoonlijke gegevens, dan dient u dat zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 48 uur) per email aan ons te melden via onze contactpagina of per email naar [email protected]

2.4 U zult geen beeldmateriaal van pornografische, kwetsende, discriminerende, beledigende of op andere wijze aanstootgevende aard op amateurgoals.com publiceren. Amateurgoals.com behoudt zich het recht voor dergelijk beeldmateriaal direct van haar website en/of uit haar database te verwijderen en u direct de toegang tot de website te weigeren.

2.5 U zult slechts actuele en accurate informatie over uzelf verschaffen.

2.6 U verklaart persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor alles wat u via amateurgoals.com laat publiceren. Ook bent u persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere gebruikers van amateurgoals.com

2.7 U zult amateurgoals.com niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of voor het aanbieden en/of het promoten van producten en/of diensten van uzelf en/of van anderen mits in overleg met de directie van amateurgoals.com. Amateurgoals.com behoudt zich het recht voor om dergelijke uitingen en/of dergelijk beeldmateriaal direct van haar website, en/of uit haar database te verwijderen. Mocht u commerciële boodschappen via amateurgoals.com naar buiten willen brengen neem dan contact met ons op via het contactformulier of [email protected]

2.8 U verklaart zich nimmer voor te zullen doen als iemand anders dan u in werkelijkheid bent.

  1. Auteursrecht

3.1 Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming zult u niets van onze website, social media pagina’s en/of uit onze database distribueren of bewerken.

3.2 Het is niet toegestaan beeldmateriaal, ongeacht de duur ervan, waar auteursrecht, merkenrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom op rust op de website te publiceren en/of naar dergelijk beeldmateriaal te verwijzen zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar / eigenaren van dat beeldmateriaal. Amateurgoals.com behoudt zich het recht voor om dergelijk beeldmateriaal en/of dergelijke verwijzingen direct van haar website en/of uit haar database te verwijderen.

3.3 Amateurgoals.com spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en amateurgoals.com verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan amateurgoals.com te melden, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreuk en om toekomstige inbreuken te voorkomen. Meldingen kunnen gedaan worden via het contactformulier of via [email protected] met als onderwerp ‘inbreuk’ en onder vermelding van de URL van de video en de naam van de gebruiker. Omschrijf welke rechten u bezit en welke rechten worden overtreden. Geef ook uw contactgegevens zodat amateurgoals.com met u in contact kan treden mocht hier reden toe zijn.

  1. Aansprakelijkheid

4.1 Wij doen ons uiterste best om onze website degelijk te beveiligen, wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade geleden door leden of derden, voortvloeiend uit het gebruik van de website, die het gevolg zijn van een onvoldoende beveiliging.

4.2 Amateurgoals.com is niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van door gebruikers zelf verstrekte persoonlijke informatie, van persoonlijke informatie die leden via website met elkaar delen, of voortvloeiend uit een andere vorm van communicatie van de leden, al dan niet via de website.

4.3 Amateurgoals.com is niet aansprakelijk voor het hinderlijk gedrag (waaronder stalken) van gebruikers, ex-gebruikers of derden ten opzichte van een andere gebruiker. Mocht u hiermee geconfronteerd worden, meld dit dan direct via het contactformulier of [email protected] onder vermelding van “ gedrag “

4.4 Wij kunnen niet garanderen dat amateurgoals.com foutloos is en/of niet door storingen onderbroken zal worden. Amateurgoals.com kan daarom ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade van gebruikers, of bezoekers van de website, die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van de website, of die het gevolg is van enige tekortkoming in een inspanningsverplichting die amateurgoals.com heeft ten opzichte van haar gebruikers. Wel zullen wij eventuele defecten zo snel mogelijk proberen te verhelpen en u kunt daarbij helpen door eventuele defecten te melden via ons contactformulier of [email protected] onder vermelding van “ defecten “

4.5 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van met virus besmette informatie. Amateurgoals.com zal zorgen voor een passende bescherming tegen verspreiding op basis van in de markt gangbare beveiligingssystemen.

4.6 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich direct of indirect toegang hebben verschaft tot onze website, al dan met gegevens van een andere gebruiker.

4.7 Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor, door gebruikers of onbevoegde derden (waaronder hackers) op de site geplaatst (of via de website verzonden) kwetsend, pornografisch, discriminerend, aanstootgevend, obsceen of beledigend materiaal. Mocht u hiermee geconfronteerd worden, meld dit dan direct via ons contactformulier of [email protected]

4.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het uitvallen van internet, het onbereikbaar zijn van internet en elektronische storingen.

4.9 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit aanspraken van derden tegen gebruikers en/of ex-gebruikers van amateurgoals.com wegens gebruik van de website.

4.10 U vrijwaart ons van alle aanspraken van derden die verband houden met uw gebruik van onze diensten en/of het niet, of niet voldoende naleven van uw verplichtingen ten opzichte van amateurgoals.com, al dan niet voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, nader door amateurgoals.com gestelde regels en/of aanwijzingen die u van amateurgoals.com heeft ontvangen.

4.11 Amateurgoals.com kan links naar websites van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door amateurgoals.com bevatten. amateurgoals.com kan niet controleren en aanvaard geen aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, inhoud of praktijken van websites van derden. Amateurgoals.com’s algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op amateurgoals.com. Als zodanig raden wij u aan het beleid/algemene voorwaarden van derden websites die u bezoekt te lezen.

  1. Overmacht

5.1 Amateurgoals.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan amateurgoals.com te verwijten zijn zoals (maar niet gelimiteerd tot) storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in internetverbindingen, storingen in telefoonverbindingen, overbezetting van inbellijnen of andere verbindingen, tekortkomingen van derden waarvan wij afhankelijk zijn, overheidsmaatregelen, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van derden die diensten leveren aan ons, internationale conflicten.

5.2 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van onze verplichtingen jegens een derde die wordt veroorzaakt door een of meerdere van onze gebruikers, zullen voor risico van deze gebruiker of deze gebruikers zijn.

  1. Onze rechten

6.1 Amateurgoals.com behoudt zich het recht voor om – zonder voorafgaande aankondiging – deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd te raadplegen op de website en deze versie zal op eerste verzoek aan een gebruiker of bezoeker worden toegezonden. Bepalend zijn de algemene voorwaarden, zoals die gelden op de dag, waarop op enige bepaling in de algemene voorwaarden een beroep wordt gedaan.

6.2 Amateurgoals.com behoudt zich het recht voor om personen of persoonsprofielen te weigeren zonder opgaaf van reden.

6.3 Amateurgoals.com behoudt zich het recht voor om – zonder opgave van redenen – personen of persoonsprofielen te weigeren en/of te verwijderen. amateurgoals.com zal daar melding van maken aan de betreffende persoon via het door deze persoon opgegeven email adres.

6.4 Amateurgoals.com (waaronder begrepen haar werknemers en voor haar werkende personen) behoudt zich het recht voor om alle informatie, beeldmateriaal, afbeeldingen en teksten op amateurgoals.com te bekijken en te lezen en wij hebben het recht om informatie, beeldmateriaal, afbeeldingen en/of teksten, die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of met bepalingen gekoppeld aan het gebruik van amateurgoals.com, waaronder de onder artikel 3 van deze algemene voorwaarden omschreven gedragsregels, te verwijderen en verwijderd te houden.

6.5 Amateurgoals.com behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden beeldmateriaal te weigeren of te verwijderen. Ook behouden wij ons het recht voor om leden die zich niet houden aan de gestelde regels de toegang tot onze site te ontzeggen, hun lidmaatschap te beëindigen en hun profielen te verwijderen.

6.6 Amateurgoals.com claimt geen eigendom van enige inhoud geplaatst door amateurgoals.com Gebruikers (“Gebruikers Inhoud”). De auteur behoudt zich alle eigendomsrechten in Gebruikers Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten die u kan hebben, en de auteur is verantwoordelijk voor de bescherming van deze rechten, maar heeft geen recht op hulp van amateurgoals.com bij het beschermen van dergelijke Gebruikers Inhoud. Echter, wanneer u gebruikers inhoud uploadt, overdraagt aan of plaatst op amateurgoals.com, verleent u, rekening houdend met de mogelijkheid van publiciteit en professionele credit, een onherroepelijke, eeuwige, niet-exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde, van royalty gratis, wereldwijde, en volledig in sublicentie te geven licentie voor het gebruiken, kopiëren, publiceren, distribueren, overbrengen, overdragen, wijzigen, bewerken, maken van afgeleide werken, openbaar uit te voeren, en in het openbaar weer te geven in welke media nu bekend of later gemaakt.

6.7 Amateurgoals.com behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen of mededeling content (geplaatst op amateurgoals.com ) te gebruiken voor commerciële doeleinden. Door het uploaden, plaatsten of aanbieden van content, waaronder videomateriaal, tekst of afbeeldingen ziet de gebruiker af van enig recht op vergoeding voor het gebruik hiervan op welke manier dan ook.

  1. Vastleggen van voetbal momenten

7.1 Amateurgoals.com is niet en kan niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag of de veiligheid van de gebruiker of anderen tijdens een poging om een voetbal moment te creëren of te filmen. Door het bezoeken en/of gebruiken van amateurgoals.com ga je ermee akkoord dat elke handeling OP EIGEN RISICO IS.

  1. Weigeren toegang

8.1 Indien u als gebruiker in strijd handelt met wettelijke bepalingen of met de bepalingen gekoppeld aan het gebruik van amateurgoals.com, waaronder de bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan heeft amateurgoals.com het recht om zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst u onmiddellijk de toegang tot amateurgoals.com te weigeren. U gaat ermee akkoord dat wij in dit geval onmiddellijk – zonder voorafgaande mededeling – uw gegevens, alsmede al het door u op amateurgoals.com geplaatste beeldmateriaal, verwijderen en dat we u met onmiddellijke ingang – zonder voorafgaande mededeling – de toegang tot amateurgoals.com kunnen weigeren. amateurgoals.com zal hierover achteraf een melding versturen aan het bij amateurgoals.com bekende email adres.

  1. Slotbepalingen

9.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast die niet de geldigheid van deze algemene voorwaarden in zijn geheel aan. amateurgoals.com zal ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling recht wordt gedaan.

9.2 Op betrekkingen tussen u en amateurgoals.com is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en amateurgoals.com worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Roermond, dan wel, ter keuze van amateurgoals.com, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

Algemene voorwaarden Prijsvraag/winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website van Amateurgoals.com. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

 

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Amateurgoals.com kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Amateurgoals.com gerechtigd een andere winnaar te trekken.

7 – De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Amateurgoals.com is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

8 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Amateurgoals.com of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Amateurgoals.com niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

9 – Amateurgoals.com is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Amateurgoals.com kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

10 – Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor voetbal wedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

11 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag/winactie. Amateurgoals.com mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).

12 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Amateurgoals.com gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

13 – Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.

14 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Amateurgoals.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

15 – Amateurgoals.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

16 – Amateurgoals.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

17 – Amateurgoals.com is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

18 – Amateurgoals.com is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Amateurgoals.com daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Amateurgoals.com op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

19 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

20 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier of mail naar [email protected] Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Amateurgoals.com zal zo spoedig mogelijk reageren.